Регламент (ЕО) № 2883/94 на Комисията от 28 ноември 1994 година относно изготвянето на прогнозен баланс на снабдяване на Канарските острови със селскостопански продукти, предмет на специални мерки, предвидени в членове 2, 3, 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 1601/92 на Съвета