Timex/Съвет и Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Darmon представено на5 декември 1984 г. # Timex Corporation Съвет и Комисия на Европейските общности. # Дело 264/82.