Решение на Комисията от 26 юли 1999 година за изменение на Решение 98/610/ЕО, Евратом за създаване на експертни групи за съдействие на Комисията по съдържанието и насоките на ключовите дейности в областта на научните изследвания и технологичното развитие (нотифицирано под номер C(1999) 2359)Текст от значение за ЕИП.$