Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/98 z dnia 11 lutego 1998 r. zmieniające załączniki I, II, III, V, VI, VII, VIII oraz IX do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich