Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 339/98 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 1998 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V, VI, VII, VIII και ΙΧ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες εισαγωγής ορισμένων υφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών