Регламент (EИО) № 1858/93 на Комисията от 9 юли 1993 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EИО) № 404/93 на Съвета по отношение на схемата за компенсаторни помощи за загубите на приходи от търговията в сектора на бананите$