Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C49/08 (ex N 402/08) — Pomoc na restrukturyzację dla PZL Dębica — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)