Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1791 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2019, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τη δεκανόλη-1, το 2,4-D, το ABE-IT 56, το cyprodinil (κυπροδινίλη), το dimethenamid (διμεθεναμίδη), τις λιπαρές αλκοόλες, το florpyrauxifen-benzyl (βενζυλική φθοροπυραυξιφαίνη), το fludioxonil (φλουδιοξονίλη), το fluopyram (φθοροπυράμη), το mepiquat (μεπικουάτ), το pendimethalin (πενδιμεθαλίνη), το picolinafen (πικολιναφαίνη), το pyraflufen-ethyl (αιθυλική πυραφλουφαίνη), το pyridaben (πυριδαβένη), το S-αψισικό οξύ και το trifloxystrobin (τριφλοξυστροβίνη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)