Дело C-431/14 P: Решение на Съда (голям състав) от 8 март 2016 г. — Република Гърция/Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Помощи за обезщетение, изплатени от гръцката агенция за селскостопанско застраховане (ELGA) през 2008 г. и 2009 г. — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването им — Понятие за държавна помощ — член 107, параграф 3, буква б) ДФЕС — Насоки за държавните помощи в сектора на селското стопанство — Задължение за мотивиране — Изопачаване на доказателства)