PROPCELEX Регламент (ЕО) № 2374/98 на Комисията от 3 ноември 1998 година относно разрешаване на нови добавки в храните за животни (текст от значение за ЕИП)