Регламент (ЕО) № 2334/98 на Комисията от 29 октомври 1998 година за определяне на специални мерки като дерогация от Регламенти (ЕИО) № 3665/87, (ЕИО) № 3719/88 и (ЕО) № 1372/95 по отношение на птичето месо