Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir (arba) sprendimų dėl tų medžiagų naudojimo santrauka (Skelbiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį) (Tekstas svarbus EEE. )$