Заключение на генералния адвокат Léger представено на16 март 1999 г.