Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7944 — Credit Mutuel/GE Capital’s factoring and equipment financing businesses in France and Germany) (Текст от значение за ЕИП)