Решение на Съда (втори състав) от 30 май 1984 г. # Eximo Molkereierzeugnisse Handelsgesellschaft mbH срещу Комисия на Европейските общности. # Иск за обезщетение за вреди. # Дело 62/83. TITJUR Eximo Molkereierzeugnisse Handelsgesellschaft/Комисия