Rakstisks jautājums E-005646/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) Padomei. Migrējošu darba ņēmēju aizsardzība pret ekspluatāciju