Германия/Комисия TITJUR Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на17 февруари 1993 г. # Федерална република Германия срещу Комисия на Европейските общности. # Клиринг на годишни счетоводни сметки по ФЕОГА. # Дело C-54/91.