Комисия/Нидерландия TITJUR Заключение на генералния адвокат Poiares Maduro представено на14 септември 2004 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Мерки с равностоен ефект. # Дело C-41/02.