Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на23 май 1985 г. # Федерална република Германия срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 214/83. Германия/Комисия TITJUR