PROPCELEX Регламент (ЕИО) № 789/89 на Съвета от 20 март 1989 година за учредяване на специфични мерки за черупкови плодове и рожкови и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1035/72 относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци