Съединени дела C-512/11 и С-513/11: Решение на Съда (трети състав) от 13 февруари 2014 г. (преюдициално запитване от Työtuomioistuin — Финландия) — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry/Terveyspalvelualan Liitto ry (C-512/11), Ylemmät Toimihenkilöt (YTN) ry/Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy (C-513/11) (Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Защита на безопасността и здравето на работниците — Бременни работнички, работнички родилки или кърмачки — Отпуск по майчинство — Запазване на трудовото възнаграждение и/или на право на получаване на съответно обезщетение — Директива 96/34/ЕО — Рамково споразумение за родителския отпуск — Лично право на родителски отпуск на основание на раждане или осиновяване на дете — Условия на труд и възнаграждение — Национален колективен трудов договор — Работнички или служителки, които са ползвали отпуск по майчинство след прекъсване на неплатен родителски отпуск — Отказ да се изплати трудовото възнаграждение по време на отпуска по майчинство)