Официален вестник на Европейския съюз, C 27, 27 януари 2015 г