Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/210 z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 963) (Tekst mający znaczenie dla EOG)