Комисия/Белгия TITJUR Заключение на генералния адвокат Darmon представено на11 април 1989 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Свободно движение на стоки. # Дело 52/88.