Υπόθεση T-76/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαΐου 2020 — Pontinova κατά EUIPO — Ponti & Partners (pontinova) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης pontinova – Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα PONTI – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Eνδιαφερόμενο κοινό – Ομοιότητα των υπηρεσιών – Ομοιότητα των σημείων – Σφαιρική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως]