Регламент (ЕИО) № 2221/92 на Комисията от 31 юли 1992 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1274/91 относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕИО) № 1907/90 на Съвета относно някои стандарти за търговията с яйца$