TITJUR Заключение на генералния адвокат Mancini представено на4 февруари 1986 г. # Développement SA и Clemessy срещу Комисия на Европейските общности. # Европейски фонд за развитие. # Дело 267/82. Développement и Clemessy/Комисия