Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1358 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών