Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/555 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2019, για τη 298η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τις οργανώσεις ISIL (Da'esh) και Αλ Κάιντα