Sag C-312/15 P: Domstolens kendelse (Niende Afdeling) af 10. marts 2016 — SolarWorld AG mod Solsonica SpA og Europa-Kommissionen (Appel — artikel 181 i Domstolens procesreglement — appel åbenbart ugrundet — forordning (EU) nr. 513/2013 — dumping — import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler og wafere) med oprindelse i eller afsendt fra Kina — midlertidig antidumpingtold — endelig antidumpingtold — ufornødent at træffe afgørelse — bortfald af retlig interesse)