Директива на Съвета от 27 юни 1977 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до дейността на медицинските сестри с общ профил$