Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση M.9736 — LONE STAR / BASF construction chemicals (EB) business] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 217/08