Известие на Комисията относно прилагането на разпоредбите на член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1169/20112020/C 32/01