Дело T-821/19: Решение на Общия съд от 10 февруари 2021 г. — Herlyn и Beck/EUIPO — Brillux (B.home) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „B.home“ — По-ранна международна словна марка „B-Wohnen“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)