Заключение на генералния адвокат представено на14 декември 1999 г.