Sprawa T-270/12: Wyrok Sądu z dnia 29 lutego 2016 r. – Panalpina World Transport (Holding) i in./Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Międzynarodowe usługi spedycyjne drogą lotniczą — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE — Ustalanie cen — Dodatkowe opłaty i mechanizmy ustalania cen mające wpływ na cenę końcową — Grzywny — Proporcjonalność — Waga naruszenia — Równość traktowania — Obowiązek uzasadnienia — Ugoda — Wytyczne z 2006 r. w sprawie metody ustalania grzywien)