Kohtuasi T-270/12: Üldkohtu 29. veebruari 2016. aasta otsus – Panalpina World Transport (Holding) jt versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Rahvusvahelise lennutransiidi teenused — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine — Lõpphinda mõjutavad lisatasud ja hinnakujundusmehhanismid — Trahvid — Proportsionaalsus — Rikkumise raskus — Võrdne kohtlemine — Põhjendamiskohustus — Kokkulepe — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta)