Věc T-270/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. února 2016 – Panalpina World Transport (Holding) a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Služby mezinárodní letecké přepravy — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU — Stanovení cen — Přirážky a cenové mechanismy s dopadem na konečnou cenu — Pokuty — Proporcionalita — Závažnost protiprávního jednání — Rovné zacházení — Povinnost uvést odůvodnění — Narovnání — Pokyny pro výpočet výše pokut z roku 2006“