Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на22 март 1979 г.