Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8492 — Quaker/Global Houghton) (Текст от значение за ЕИП. )