Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1859 на Комисията от 6 ноември 2019 година за определяне на правила за прилагане на член 10 от Регламент (ЕС) 2019/1242 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането на определени данни (текст от значение за ЕИП)