Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9535 — JERA / Macquarie / Swancor / Formosa 2) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)