Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9535 — JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)