Заключение на генералния адвокат Lenz представено на15 май 1985 г. # Eleni Spachis срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 138/84. Spachis/Комисия TITJUR