Решение на Съда (втори състав) от 10 юни 1982 г. # Antonia Camera, по съпруг Caracciolo, срещу Institut national d'assurance maladie-invalidité и Union nationale des mutualités socialistes. # Искане за преюдициално заключение: Cour de cassation - Белгия. # Социално осигуряване на работниците-мигранти. # Дело 92/81. TITJUR Camera