PROPCELEX Решение на Комисията от 29 април 2004 година относно ръководство за временен референтен метод завземане на проби и измерване на ФПЧ2,5 (нотифицирано под № С(2004) 1713)Текст от значение за ЕИП.