Věc C-761/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2018 Päivi Leino-Sandberg proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. září 2018 ve věci T-421/17, Leino-Sandberg v. Parlament