Решение на Комисията от 18/07/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8113 - THOMA BRAVO / QLIK TECHNOLOGIES) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)