Директива 2008/63/ЕО на Комисията от 20 юни 2008 година относно конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства (кодифицирана версия) (Текст от значение за ЕИП)