Резюме на Решение на Комисията от 1 октомври 2019 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело M.9076 — Novelis/Aleris) (нотифицирано под номер C(2019) 7061) (само текстът на английски език е автентичен) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 36/08